In 1999 heb ik NIO Stedelijk Onderzoek en Advies opgericht vanuit mijn betrokkenheid bij en fascinatie voor sociaal-maatschappelijke aspecten van de gebouwde omgeving. Ik verricht onderzoek, geef adviezen, schrijf teksten en houd lezingen over actuele thema's op het snijvlak van stadssociologie, stedenbouw en architectuur. Ik ben zes jaar redacteur geweest van het vaktijdschrift Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening. Ik heb les gegeven aan o.a. de Academie van Bouwkunst Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam. In 2016 ben ik gepromoveerd aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2017 werk ik tevens parttime als senior onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam.

NIO Stedelijk Onderzoek richt zich op de sociale en culturele dynamiek in de hedendaagse pluriforme stad. Het uitgangspunt in mijn onderzoek is steeds de wisselwerking tussen de geplande stad van professionals en de geleefde stad van bewoners. Ik onderzoek het gebruik en de betekenis van openbare ruimten, wooncomplexen, buurten en steden en verken nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die aanknopingspunten kunnen bieden voor beleidsmakers, stedenbouwkundigen en architecten. In de afgelopen twintig jaar heb ik ruime ervaring opgebouwd met kwalitatief onderzoek naar sociaal-culturele ontwikkelingen in stadswijken en buitenwijken en in verschillende typen openbare ruimten. Met verschillende methoden breng ik de culturele diversiteit in een gebied en de gedragingen en wensen van bewoners en gebruikers in kaart. Met mijn ruimtelijk-sociologische manier van kijken kan ik ruimtelijke vraagstukken goed inbedden in een maatschappelijke context en kan ik scherp reflecteren op beleidsplannen en ontwerpen.

NIO Stedelijk Onderzoek en Advies is in te schakelen voor:
* Stadssociologisch onderzoek en adviezen
* Essays en redactiewerk
* Lezingen, reflecties en onderwijs

Opdrachtgevers variëren van overheden en private partijen, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en architectuurcentra, vakverenigingen, bureaus voor stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur, architectuurhistorici en beeldend kunstenaars.

Zie voor een cv mijn LinkedIn profiel.